/Files/images/osv.pn…/Files/images/osv.pn…/Files/images/banner…/Files/images/ьмы1.j…

/Files/images/ banner…
ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Основні напрямки діяльності

 

Головними завданнями закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
 • виховання громадянина України;
 • виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання  в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини й громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів   на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство.

 

Виховна робота школи здійснюється через такі види діяльності:

 • Національно-патріотична
 • Навчально-пізнавальна.
 • Соціально-комунікативна.
 • Ціннісно-орієнтаційна.
 • Спортивно-оздоровча.
 • Художньо-естетична.
 •  Громадсько-корисна.
 • Трудова.